เกี่ยวกับ  >  วิธีใช้ระบบเงินเดือน  >>  การนำเข้าข้อมูลสหกรณ์
 
 (6) การนำเข้าข้อมูลสหกรณ์
    1) ที่เมนู ถ่ายโอนข้อมูลเลือก นำเข้าข้อมูลสหกรณ์ ศธ. จะแสดงข้อมูลดังภาพ
   
    2) เลือกแฟ้มที่ต้องการเข้า โดยการคลิกปุ่ม Browse..
    3) คลิกปุ่ม Upload เพื่อทำการ Upload แฟ้มข้อมูลปรับปรุงรายการหักสหกรณ์