เกี่ยวกับ  >  วิธีใช้ระบบเงินเดือน  >>  การปรับปรุงรายการรับ-จ่าย
   
 (4) การปรับปรุงรายการรับ-จ่าย
    1) เลือกชื่อหน่วยงานที่ต้องการปรับปรุงรายการรับ-จ่ายของบุคลากร
    2) คลิกเลือกชื่อบุคลากรที่ต้องการปรับปรุงรายการรับ-จ่าย
    3) เลือกเมนู เงินรับ-จ่าย จะแสดงข้อมูลดังภาพด้านล่าง
   
    4) ปรับปรุงข้อมูลโดยการเลือก และพิมพ์ข้อความ/ตัวเลข จากนั้นคลิกปุ่ม แก้ไข