เกี่ยวกับ  >  วิธีใช้ระบบเงินเดือน  >>  การปรับปรุงรายละเอียดบุคลากร
   
 (3) การปรับปรุงรายละเอียดบุคลากร
    1) เลือกชื่อหน่วยงานที่ต้องการปรับปรุงรายละเอียดบุคลากร
    2) คลิกเลือกชื่อบุคลากรที่ต้องการปรับปรุงรายละเอียด
    3) เลือกเมนู รายละเอียด จะแสดงข้อมูลดังภาพด้านล่าง
   
    4) ปรับปรุงข้อมูลโดยการเลือก และพิมพ์ข้อความ/ตัวเลข จากนั้นคลิกปุ่ม ปรับปรุง