เกี่ยวกับ  >  วิธีใช้ระบบเงินเดือน  >>  การเพิ่ม/ลบบุคลากร
 
 (2) การเพิ่ม/ลบบุคลากร
      -   การเพิ่มบุคลากร
    1) เลือกชื่อหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มบุคลากร
    2) คลิกเมนู บุคลากร เลือก เพิ่ม จะแสดงหน้าจอด้านล่าง
   
    3) ป้อนข้อมูลโดยการเลือก และพิมพ์ข้อความ/ตัวเลข จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่ม
      -  การลบบุคลากร
    1) เลือกชื่อหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มบุคลากร
    2) คลิก เลือกชื่อบุคลากรที่ต้องการลบ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง
   
    3) คลิกปุ่ม ใช่ หากต้องการลบ หรือ คลิกปุ่ม ไม่ หากไม่ต้องการลบ