ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบฯ (ตามอัธยาศัย)
และผู้รับบริการในแหล่งการเรียนรู้ กศน.

[ 23 พฤศจิกายน 2560 10:39:51 ]

โปรดเลือกแบบรายงาน

ห้องสมุดประชาชน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
บ้านหนังสือชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.)
กศน. ตำบลที่จัดตั้งแล้ว
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
สรุปสารสนเทศระดับประเทศ 
พัฒนาระบบ โดย กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กระทรวงศึกษาธิการ
โทร : 094-946-1978 (อ. เต่า)
EMISC. © 2013-2014 Putsri All rights reserved