โปรดเลือกแบบรายงาน

จำนวนผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน.
ข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.
ข้อมูลนักศึกษาเทียบระดับ และ NT
โครงการพัฒนาฯ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สรุปสารสนเทศระดับประเทศ รายจังหวัด/อำเภอ


 
พัฒนาระบบ โดย กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กระทรวงศึกษาธิการ
โทร : 094-946-1978 (อ. เต่า)
EMISC. © 2013-2014 Putsri All rights reserved