ระบบสมุดรายชื่อ (e-Directory) เพื่อสืบค้นข้อมูลรายชื่อข้าราชการ ชื่อหน่วยงาน โดยให้รายละเอียดที่ตั้ง โทรศัพท์ e-mail และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
start 11/02/2558