คุณไม่มีสิทธิใช้ระบบนี้ค่ะ
การยกเลิกการลา มีข้อสำคัญในการยกเลิกดังนี้
1.ต้องยกเลิกก่อนวันที่จะลาจริงในระบบ
2.ในกรณีที่มีการลาติดต่อกันหลายวันต้องยกเลิกก่อนวันลาจริงวันแรก
3.ถ้ามีการลาติดต่อกันหลายวันแต่ต้องการยกเลิกวันใดวันหนึ่งต้องยกเลิกทั้งใบลานั้นแล้วลาใหม่
ปล.มีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณสุรเกียรติ รัตนรอด โทร 02 628 5643-4 ต่อ 52, 53